Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

250. Топографія з основами картографії

1. Розграфка та номенклатура топографічних карт

Автор: Артамонов Б.Б.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0250-01-001.mp4
Текст к ситуацииВступ

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні лабораторної роботи.


1Готовність до роботи2
 
 • 2
Иллюстрация к шагу0250-01-002-00.jpg
Текст к ситуации

Теоретичні відомості. 1 Загальні положення щодо розграфка і номенклатура топографічних карт

Топографічні карти великих територій складаються з великої кількості листів. Система ділення карт на окремі листи називається розграфкою. Кожен лист, обмежений відрізками паралелей і меридіанів являє собою трапецію (оскільки меридіани сходяться до полюсів). Розміри листа по широті й довготі залежать від масштабу карти, тому що, чим крупніше масштаб, тим меншу площу можна зобразити на стандартному листі паперу.

Для встановлення місця (адреси) листів карт (іноді нараховують тисячі й десятки тисяч листів) застосовується особлива система позначень - номенклатура топографічних карт. Вона знаходиться в залежності від масштабу карти і географічного положення зображеної території.

В основу розграфка і номенклатури топографічних карт України покладені розграфка і номенклатура, прийняті для міжнародної карти світу масштабу 1:1 000 000.

Рішення про створення карти всієї суші в єдиному масштабі, єдиній проекції, у єдиних умовних знаках і з загальним підходом до генералізації було прийнято на V Міжнародному географічному конгресі в 1891 р. Для цієї карти був обраний масштаб 1:100 0000, звідси назва карти «міжнародна мільйонна карта світу».

Територія України розташована вся в північній півкулі, тому в нас позначка півкулі біля номенклатури аркушів не ставиться (N - північ або S - південь.), як це прийнято на міжнародній карті.

Розграфка на листи здійснюється по паралелях, що знаходяться одна від одної через 4о, і по меридіанах, проведених через 6о (рисунок 1).

Чотирьохградусні смуги, укладені між двома сусідніми паралелями, називаються рядами і позначаються заголовними буквами латинського алфавіту, починаючи від екватора (до півночі й півдня). Ряд А обмежений екватором і паралеллю 4о, ряд В - паралелями 4о і 8о і т.д. Повних рядів у кожній півкулі 22, а на земній кулі 44.

Шестиградусні смуги між двома сусідніми меридіанами, називаються колонками і нумеруються арабськими цифрами з заходу на схід. Перша колонка обмежена меридіанами з довготою 180° і 174° західної довготи, друга колонка – 174о і 168о і т.д. Таким чином, Гринвичський меридіан (0)о розмежовує 30 і 31 колонки. Очевидно, що всю земну поверхню покривають 60 колонок.

Позначення листа мільйонної карти складається з букви ряду й номера колони. Так, наприклад, трапеція, укладена між паралелями із широтою 52о і 56о п. Ш. І між меридіанами з довготою 30о і 36о п. Д., буде мати номенклатуру N-36, тому що вона знаходиться в 14 поясі (чотирнадцятою буквою є буква N) і в 36 колоні, обмеженої меридіанами 30о і 36о п. Д.

В екваторіальних і помірних широтах території таких трапецій зручно розташовуються на листах паперу, однак по мірі наближення до полюсів колони і, отже, трапеції помітно звужуються, що приводить до необхідності на широтах 60…70о видавати листи зі здвоєними (12о по довготі), а на широтах від 70о до 80о навіть із зчетвереними (24о по довготі) трапеціями.

Рисунок 1 - Схема розграфки і номенклатури аркушів карти масштабу 1:1 000 000

(для північної півкулі). Заштриховано лист N-36

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 248 с.

2. Грюнберг Г.Ю. Картография с основами топографии. М. : – «Просвещение», 1991. - 367 с.

3. Загородній В.В., Матусевич К.М. Основи топографії і картографії. К. : – «Радянська школа», 1977. - 132 с.

4. Шмаль С.Г. Військова топографія: Підруч. Для слухачів і курсантів вищ. Військ. Навч. Закл. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 280 с.


1Матеріал засвоєний3
2Матеріал не засвоєний2
 
 • 3
Иллюстрация к шагу0250-01-003-00.jpg
Текст к ситуации

Теоретичні відомості. 2 Особливості розграфки листів карт більш великих масштабів

Розграфка листів карт більш великих масштабів будується так, що кожному листу карти масштабу 1:1 000 000 відповідає ціле число листів карт більших масштабів. Їхнє позначення утворені номенклатурою відповідного листа мільйонної карти з додатком українських букв і римських або арабських цифр.

Зі збільшенням чисельного масштабу в 2 рази площа зображення збільшується в 4 рази. Унаслідок цього буде дуже важко показати на одному листі в масштабі 1:500 000 ту ж територію, що і на листі карти мільйонного масштабу.

Для отримання карт у масштабі 1:500 000, територію, охоплювану трапецією карти масштабу 1:1000 000, поділяють середньою паралеллю і середнім меридіаном на 4 частині. Розміри отриманих трапецій 2о по широті і 3о по довготі. Листи позначають українськими заголовними буквами А, Б, В, Г (як показано на рисунку 2), а номенклатура кожного з них складається з номенклатури вихідного листа карти масштабу 1:1 000 000 і однієї з цих букв. Наприклад, на рисунку 2 позначення заштрихованого листа буде N-36-А.

Трапеції карти масштабу 1 :300 000 одержують шляхом поділу території трапеції мільйонної карти на 9 частин, як показано на рисунку 2. Листи позначаються римськими цифрами I…IX, що пишуться перед номенклатурою вихідного мільйонного листа. Звідси одержимо, наприклад, позначення V-N-36.

Зі збільшенням масштабу до 1:200 000 відбувається подальше зменшення розмірів зображуваної території по широті і довготі. Для цього вихідну трапецію, що покривається листом мільйонної карти, розбивають паралелями і меридіанами на 36 менших трапецій (рисунок 2). Позначення аркушів цього масштабу складається з номенклатури вихідного листа карти масштабу 1:1 000 000 і римської цифри (I, II,…XXXVI). Так, на рисунку 2 заштрихований лист N-36-XV. Розміри території по широті 40`, по довготі 1о.

Трапеції карти масштабу 1:100 000 одержують шляхом розграфки трапеції охоплюваної листом мільйонної карти, на 144 частині. При цьому меридіани проводять через 30`, а паралелі через 20`. Ув’язнені в цих межах трапеції стотисячного масштабу нумеруються арабськими цифрами з ліва на право і зверху вниз, як показано на рисунку 2. Позначення листа стотисячної карти має, наприклад, такий вид: N-36-54, де N-36 - номенклатура вихідного листа карти масштабу 1:1 000 000, а 54 - це номер листа стотисячної карти, розташованого на території зазначеної трапеції.

Трапеції карт масштабів крупніше 1:100 000 одержують шляхом поділу території, охоплюваної листом попереднього (більш дрібного) масштабу, на 4 частині. Таким чином, щоб одержати трапеції масштабу 1:50 000, територію, зображену на стотисячній карті, поділяють середньою паралеллю і середнім меридіаном на 4 частини і кожну частину позначають однієї з букв А, Б, В, Г українського алфавіту. Розміри такої трапеції 10` по широті і 15` по довготі. Приклад номенклатури листа карти цього масштабу N-36-54-Г (лист заштрихований на рисунок 3-А).

Аналогічно одержують листи карти масштабу 1:25 000, виходячи з трапеції п’ятидесятитисячного масштабу. Територію листа масштабу 1:50 000 поділяють на 4 частини і кожну чверть позначають однією з букв а, б, в, г українського алфавіту. Розміри трапеції - 5` по широті і 7,5` по довготі. Позначення листа карти масштабу 1:25 000 складається з номенклатури п’ятидесятитисячного листа, у межах якого знаходиться трапеція даного двадцятип’ятитисячного листа і буквеного символу цієї трапеції. Так, лист, заштрихований на рисунку 3-Б, буде мати номенклатуру N-36-54-Г-а.

Рисунок 2 - Розподіл території, яка охоплена листом N-36 мільйонної карти, на трапеції листів карти масштабів 1:500 000, 1:200 000 і 1:100 000

Рисунок 3 - Схема розподілу території, охоплюваної листом N-36-54 масштабу карти 1:100 000, на трапеції аркушів карти масштабу 1:50 000 (А), 1:25 000 (Б) і 1:10 000 (В)

Трапеції аркушів десятитисячної карти одержують шляхом розподілу території, що покривається листом двадцятип’ятитисячної карти, середньою паралеллю і середнім меридіаном на 4 частині. Розміри кожної такої частини 2,5` по широті і 3,75` по довготі.

Позначивши нову трапецію однієї з цифр 1, 2, 3, 4, додають це позначення до номенклатури того двадцятип’ятитисячного листа, у межі якого входить ця трапеція. Таким чином, лист, виділений штрихуванням на рисунку 3-В, має номенклатуру N- 36- 54- Г- а-2.

Зі зміною масштабу карт відповідно міняються розміри зображуваної території, тобто розмір рамок листа карти по широті і довготі. Завдяки цьому лінійні розміри листів карт різних масштабів залишаються майже без змін.

Номенклатури аркушів, суміжних з даним листом, звичайно підписують на рамці карти з відповідної сторони.

У таблиці 1 приведені дані про розграфку, номенклатуру і розміри листів оглядово-топографічних і топографічних карт України, а на рисунку 4 подана схема розграфки та номенклатури топографічних карт

Таблиця 1 - Дані про розграфку, номенклатуру і розміри листів оглядово-топографічних і топографічних карт України

Масштаб карти 

Отриманий від ділення трапеції 

На скільки частин ділиться трапеція карти

1:1000 000 

Додаткові позначення листа 

Приклад номенклатури 

Розміри рамок 

Площа території одного листа карти, км2 

По широті По довготі 
1:1 000 000  N-36 4° 6° 175104 
1:500 000 1:1000 000

на 4 частини 

А, Б, В, Г N-36-А 2° 3° 43776 
1:200 000 1:1000 000

на 36 частини 

36 I, II,…,XXXVI N-36-XV 40` 60` 4864 
1:300 000 1:1000 000

на 9 частин 

I, II, III,-IX II-N-36    
1:100 000 1:1000 000

на 144 частини 

144 1, 2,…,144 N-36-54 20` 30` 1216 
1:50 000 1:100 000

на 4 частини 

576 А, Б, В, Г N-36-54-Г 10` 15` 306 
1:25 000 1:50 000

на 4 частини 

2304 а, б, в, г N-36-54-Г-а 5` 7`30`` 76 
1:10 000 1:25 000

на 4 частини 

9216 1, 2, 3, 4 N-36-54-Г-а-2 2`30`` 3`45`` 19 

Рисунок 4 - Схема розграфки та номенклатури топографічних карт

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 248 с.

2. Грюнберг Г.Ю. Картография с основами топографии. М. : – «Просвещение», 1991. - 367 с.

3. Загородній В.В., Матусевич К.М. Основи топографії і картографії. К. : – «Радянська школа», 1977. - 132 с.

4. Шмаль С.Г. Військова топографія: Підруч. Для слухачів і курсантів вищ. Військ. Навч. Закл. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 280 с.


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал не засвоєний3
 
 • 4
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Вам потрібно додаткове вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт – «Матеріал незасвоєний, потребує повторення»


1Матеріал засвоєний5
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення4
 
 • 5
Текст к ситуацииПочаток тестування

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

- на відповіді виділений обмежений термін;

- час який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрану монітора комп’ютера;

- якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується


1До тестування готовий6, 7, 8, 9
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк називається система ділення карт на окремі листи?

1каталог31
2розграфка10, 11, 12, 13
3атлас31
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯку геометричну фігуру являє собою кожен лист карти?

1квадрат31
2прямокутник31
3трапеція10, 11, 12, 13
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВід чого залежать розміри листа карти по широті й довготі?

1від півкулі31
2від масштабу карти10, 11, 12, 13
3від призначення карти31
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯке співвідношення між масштабом карти і площею, що зображується на стандартному листі паперу?

1чим крупніше масштаб, тим меншу площу можна зобразити10, 11, 12, 13
2чим крупніше масштаб, тим більшу площу можна зобразити31
3чим дрібніше масштаб, тим меншу площу можна зобразити31
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо покладено в основу розграфки і номенклатури топографічних карт України?

1розграфка і номенклатура, прийняті для міжнародної карти світу масштабу 1:100 00031
2розграфка і номенклатура, прийняті для міжнародної карти світу масштабу 1:10 000 00031
3розграфка і номенклатура, прийняті для міжнародної карти світу масштабу 1:1 000 00014, 15, 16, 17
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ якій півкулі позначка півкулі біля номенклатури аркушів карт не ставиться?

1північній14, 15, 16, 17
2південній31
3залежить від розташування території31
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк здійснюється розграфка відповідної території на листи?

1по паралелях31
2по меридіанах31
3по паралелях і по меридіанах14, 15, 16, 17
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗ чого складається позначення листа карти масштабу 1:1 000 000?

1з букви31
2з букви ряду й номеру колонки14, 15, 16, 17
3номеру колонки31
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа чому будується розграфка листів карт більш великих масштабів за масштаб 1:1 000 000?

1кожному листу карти масштабу 1:1 000 000 відповідає ціле число листів карт більших масштабів18, 19, 20, 21
2кожному листу карти попереднього масштабу відповідає ціле число листів карт більших масштабів32
3кожному листу карти попереднього масштабу відповідає кратне число листів карт більших масштабів32
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗі збільшенням чисельного масштабу в 2 рази, площа зображення:

1не змінюється32
2зменшується у 4 рази32
3збільшується в 4 рази18, 19, 20, 21
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкому масштабу карти відповідає номенклатура N-36-А?

11:1 000 00032
21:500 00018, 19, 20, 21
31:200 00032
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо відбувається з розмірами зображуваної території зі збільшенням масштабу карти?

1зменшення розмірів зображуваної території по широті і довготі18, 19, 20, 21
2збільшення розмірів зображуваної території по широті і довготі32
3зображувана територія не змінюється32
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкому масштабу карти відповідає номенклатура N-36-XV?

11:100 00032
21:200 00022, 23, 24, 25
31:500 00032
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩоб отримати лист карти масштабу 1:200 000 з листа карти масштабу 1:100 000, потрібно:

1вихідну трапецію, що покривається листом мільйонної карти, розбити паралелями і меридіанами на 12 менших трапецій32
2вихідну трапецію, що покривається листом мільйонної карти, розбити паралелями і меридіанами на 24 менші трапеції32
3вихідну трапецію, що покривається листом мільйонної карти, розбити паралелями і меридіанами на 36 менших трапецій22, 23, 24, 25
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк отримують трапеції карти масштабу 1:100 000?

1шляхом розграфки трапеції охоплюваної листом мільйонної карти, на 12 частин32
2шляхом розграфки трапеції охоплюваної листом мільйонної карти, на 36 частин32
3шляхом розграфки трапеції охоплюваної листом мільйонної карти, на 144 частині22, 23, 24, 25
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк отримують трапеції карт масштабів крупніше 1:100 000?

1шляхом поділу території, охоплюваної листом попереднього (більш дрібного) масштабу, на 4 частині22, 23, 24, 25
2шляхом поділу території, охоплюваної листом мільйонної карти, на 4 частині32
3шляхом поділу території, охоплюваної листом карти масштабу 1:100 000, на 4 частині32
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкому масштабу карти відповідає номенклатура N-36-54-Г?

11:10 00032
21:25 00032
31:50 00026, 27, 28, 29
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩоб отримати лист карти масштабу 1:25 000, лист карти масштабу 1:50 000 поділяють на:

1на 4 частини26, 27, 28, 29
2на 12 частин32
3на 36 частин32
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкому масштабу карти відповідає номенклатура N-36-54-Г-а?

11:10 00032
21:25 00026, 27, 28, 29
31:50 00032
 
 • 25
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩоб отримати лист карти масштабу 1:10 000, лист карти масштабу 1:25 000 поділяють на:

1на 36 частин32
2на 12 частин32
3на 4 частини26, 27, 28, 29
 
 • 26
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкому масштабу карти відповідає номенклатура N- 36- 54- Г- а-2?

11:10 00030
21:25 00032
31:50 00032
 
 • 27
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа скільки частин ділиться трапеція карти 1:1000 000 для отримання карти масштабу 1:200 000?

1на 12 частин32
2на 36 частин30
3на 144 частини32
 
 • 28
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа скільки частин ділиться трапеція карти 1:1000 000 для отримання карти масштабу 1:100 000?

1на 12 частин32
2на 36 частин32
3на 144 частини30
 
 • 29
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа скільки частин ділиться трапеція карти 1:1000 000 для отримання карти масштабу 1:500 000?

1на 36 частин32
2на 12 частин32
3на 4 частини30
 
 • 30
Текст к ситуацииЗавершення тестування

Вітаємо! Ви успішно пройшли тестовий контроль й можете переходити до виконання лабораторної роботи


1Початок самостійного виконання лабораторної роботи33
 
 • 31
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи


1Повернутися до теоритичного матеріалу2
2Почати тестування6
 
 • 32
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи


1Повернутися до теоритичного матеріалу3
2Почати тестування6
 
 • 33
Текст к ситуацииТема: Розграфка та номенклатура топографічних карт

Мета: ознайомитися з правилами розграфки топографічних карт, навчитися визначати потрібний масштаб й номенклатуру карт для практичної роботи


1Почати виконання лабораторної роботи34
2Необхідно повторити теоритичні відомості2
 
 • 34
Текст к ситуацииМатеріали, реактиви, устаткування

Для виконання даної лабораторної роботи Вам необхідно підготувати папір формату А4, або в клітинку та простий олівець. Бажано мати перед очима рисунки 1-2 та таблицю 1 з роділу 2 «Особливості розграфки листів карт більш великих масштабів». Крім того, необхідно підготувати на папері 4 таблиці у яких й будуть виконуватись завдання лабораторної роботи. Форма таблиці додається

ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 250-1

   
   
   

Таких таблиць Вам буде потрібно 4.


1Отримати 1 завдання35
2Необхідно повторити теоритичні відомості3
 
 • 35
Текст к ситуацииВизначити масштаб карти і номенклатуру сусідніх листів

Завдання 1

Визначити масштаб карти і номенклатуру сусідніх листів:

?  ? ? 
? M-35 ? 
? ? ? 

1Завдання зрозуміле36
2Необхідно повторити теоритичні відомості3
 
 • 36
Текст к ситуацииУ завданні 1 вказаний наступний масштаб карти:

11:200 00049
21:500 00049
31:1 000 00037
 
 • 37
Текст к ситуацииПорівняйте проведену розграфку з контрольними даними та дайте відповідь, на якому рисунку дані вірні:

КОНТРОЛЬНІ ДАНІ ДО ЗАВДАННЯ 1

О-34 О-35 О-36 
M-34 M-35 M-36 
L-34 L-35 L-36 

Рисунок 1

N-34 N-35 N-36 
M-34 M-35 M-36 
L-34 L-35 L-36 

Рисунок 2

N-34 N-35 N-36 
M-34 M-35 M-36 
К-34 К-35 К-36 

Рисунок 3


1рисунок 150
2рисунок 238
3рисунок 350
 
 • 38
Текст к ситуацииВизначити масштаб карти і номенклатуру сусідніх листів

Завдання 2

Визначити масштаб карти і номенклатуру сусідніх листів:

? ? ? 
? N-36-III ? 
? ? ? 

1Завдання зрозуміле39
2Необхідно повторити теоритичні відомості3
 
 • 39
Текст к ситуацииУ завданні 2 вказаний наступний масштаб карти:

11:100 00051
21:200 00040
31:500 00051
 
 • 40
Текст к ситуацииПорівняйте проведену розграфку з контрольними даними та дайте відповідь, на якому рисунку дані вірні:

КОНТРОЛЬНІ ДАНІ ДО ЗАВДАННЯ 2

O-36-XXXIIІ O-36-XXXIV O-36-XXXV 
N-36-II N-36-III N-36-IV 
К-36-VIII К-36-IX К-36-X 

Рисунок 4

O-36-XXXII O-36-XXXIII O-36-XXXIV 
N-36-II N-36-III N-36-IV 
N-36-VIII N-36-IX N-36-X 

Рисунок 5

O-36-ІІ O-36-ІІІ O-36-IV 
N-36-II N-36-III N-36-IV 
N-36-V N-36- VІ N-36- VІІ 

Рисунок 6


1рисунок 441
2рисунок 552
3рисунок 652
 
 • 41
Текст к ситуацииВизначити масштаб карти і номенклатуру сусідніх листів

ЗАВДАННЯ 3

Визначити масштаб карти і номенклатуру сусідніх листів:

? ? ? 
? N-36-12 ? 
? ? ? 

1Завдання зрозуміле42
2Необхідно повторити теоритичні відомості3
 
 • 42
Текст к ситуацииУ завданні 3 вказаний наступний масштаб карти:

11:50 00053
21:100 00043
31:200 00053
 
 • 43
Текст к ситуацииПорівняйте проведену розграфку з контрольними даними та дайте відповідь, на якому рисунку дані вірні:

КОНТРОЛЬНІ ДАНІ ДО ЗАВДАННЯ 3

Р-36-143 Р-36-144 Р-37-133 
N-36-11 N-36-12 N-37-1 
N-36-23 N-36-24 N-37-13 

Рисунок 7

O-36-143 O-36-144 O-37-1 
N-36-10 N-36-12 N-37-1 
N-36-23 N-36-24 N-37-13 

Рисунок 8

O-36-143 O-36-144 O-37-133 
N-36-11 N-36-12 N-37-1 
N-36-23 N-36-24 N-37-13 

Рисунок 9


1рисунок 754
2рисунок 854
3рисунок 944
 
 • 44
Текст к ситуацииВизначити масштаб карти і номенклатуру сусідніх листів

ЗАВДАННЯ 4

Визначити масштаб карти і номенклатуру сусідніх листів:

? ? ? 
? N-36-54-Г ? 
? ? ? 

1Завдання зрозуміле45
2Необхідно повторити теоритичні відомості3
 
 • 45
Текст к ситуацииУ завданні 4 вказаний наступний масштаб карти:

11:10 00055
21:25 00055
31:50 00046
 
 • 46
Текст к ситуацииПорівняйте проведену розграфку з контрольними даними та дайте відповідь, на якому рисунку дані вірні:

КОНТРОЛЬНІ ДАНІ ДО ЗАВДАННЯ 4

N-36-54-А N-36-54-Б N-36-55-А 
N-36-54-В N-36-54-Г N-36-55-В 
N-36-66-А N-36-66-Б N-36-67-А 

Рисунок 10

N-36-66-А N-36-66-Б N-36-67-А 
N-36-54-Г N-36-54-Г N-36-55-Б 
N-36-66-А N-36-66-Б N-36-67-А 

Рисунок 11

N-36-54-А N-36-54-Г N-36-55-А 
N-36-54-Б N-36-54-Г N-36-55-Г 
М-36-67-А М-36-68-Б М-36-69-А 

Рисунок 12


1рисунок 1047
2рисунок 1156
3рисунок 1256
 
 • 47
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!

Оформіть протокол та надішліть його викладачу!

Лабораторна робота №250-1

Тема: Розграфка та номенклатура топографічних карт

Мета: ознайомитися з правилами розграфки топографічних карт, навчитися визначати потрібний масштаб й номенклатуру карт для практичної роботи.

Матеріали, реактиви, устаткування: Для виконання даної лабораторної роботи Вам необхідно підготувати папір формату А4, або в клітинку та простий олівець. Бажано мати перед очима рисунки 1-2 та таблицю 1 з роділу 2 «Особливості розграфки листів карт більш великих масштабів». Крім того, необхідно підготувати на папері 4 таблиці у яких й будуть виконуватись завдання лабораторної роботи. Форма таблиці додається.

Обробка результатів

1 На підставі отриманих даних, їх аналізу та проведення розрахунків, визначити масштаби кожної номенклатури карти та суміжні листи:

Масштаб 1:_________________________________

   
 M-35  
   

Масштаб 1:_________________________________

   
 N-36-III  
   

Масштаб 1:_________________________________

   
 N-36-12  
   

Масштаб 1:_________________________________

   
 N-36-54-Г  
   

На підставі проведеної роботи, підготувати заявку в картографічну службу щодо підготовки необхідних комплектів карт наступного змісту:

Прошу Вас для роботи підготувати наступні комплекти листів топографічних карт:

1) масштаб 1:______________ , листи:

___________________

___________________

___________________

2) масштаб 1:______________ , листи:

___________________

___________________

___________________

і т.д.


 
 • 48
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи36
 
 • 49
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи36
 
 • 50
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи37
 
 • 51
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 52
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 53
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи42
 
 • 54
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи43
 
 • 55
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи45
 
 • 56
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи46