Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

258. Моделювання i прогнозування стану довкiлля

1. Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування

Автор: Гончар А.А.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0258-01-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретичні відомості

Аналіз розсіювання в атмосфері шкідливих речовин нагрітих промислових викидів є одним з основних завдань екологічної служби підприємства. Для оцінки заходів для захисту атмосфери проводять порівняння очікуваних приземних концентрацій шкідливих речовин в повітрі (у шарі заввишки до двох метрів) з їх гранично допустимою концентрацією (ГДК). При цьому концентрація шкідливих речовин не повинна перевищувати ГДК.

Основним документом, що регламентує розрахунок розсіювання і визначення приземних концентрацій викидів промислових підприємств, є «Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств. ОНД-86».

Гранично допустима концентрація (ГДК)– така кількість шкідливої речовини в одиниці об’єму (в мг на 1 м3повітря, 1 л рідини чи 1 кг твердої речовини) окремих компонентів біосфери, періодичний чи постійний, цілодобовий вплив якої на організм людини, тварин і рослин не викликає відхилень у нормальному їх функціонуванні протягом усього життя нинішнього та майбутніх поколінь.

Максимально разова концентрація (ГДКмр)– це найвище значення забруднюючих речовин у повітрі (мг/м3), отримане завдяки аналізу багаторазово відібраних проб; встановлюється для відвернення рефлекторних реакцій у людини через подразнення органів дихання за короткочасного впливу (до 20 хв.) атмосферних забруднень. Поняття ГДКмр використовується при встановленні науково-технічних нормативів обсягів викидів (гранично допустимих викидів – ГДВ) забруднюючих речовин. В результаті розсіювання шкідливих домішок у повітрі на межі санітарно-захисної зони підприємства концентрація шкідливої речовини в будь-який момент часу не повинна перевищувати ГДКмр.

Рівень небезпеки забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств визначається за максимальною розрахованою величиною приземної концентрації шкідливих речовин m, мг/м³), яка може встановлюватись на деякій відстані від джерела викиду (Х, м) і відповідає найбільш несприятливим метеорологічним умовам (НМУ), тобто коли швидкість повітря досягає небезпечного значення.

Максимальна концентрація домішок у приземному шарі атмосфери прямо пропорційна продуктивності джерела (масі шкідливих речовин, які викидаються за одиницю часу) і обернено пропорційна квадрату його висоти над землею. Концентрація забруднень у повітрі біля земної поверхні, обумовлена викидами промислових підприємств, не є постійною в часі та змінюється залежно від метеорологічних умов, рельєфу місцевості, характеру викиду (температури газоповітряної суміші (ГПС), висоти джерела викиду, витрати ГПС).

У промислових викидах з низьких джерел (заводських труб) найбільше забруднення спостерігається при слабких вітрах в межах 0...1 м/с. У викидах з високих джерел максимальні концентрації забруднення спостерігаються при швидкостях вітру в межах 3...6 м/с залежно від швидкості виходу газоповітряної суміші з отвору джерела.

Для того щоб концентрація шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери не перевищувала гранично допустиму максимальну разову концентрацію, викиди ГПС піддаються розсіюванню в атмосфері через високі труби. Технологічні гази і вентиляційне повітря після виходу з труб або вентиляційних отворів, підкоряються законам турбулентної дифузії. На рис. 1 показаний розподіл концентрації шкідливих речовин в атмосфері під факелом організованого високого джерела викиду.

Рисунок 1 – Схема розподіл концентрації шкідливих речовин в атмосфері під факелом організованого високого джерела викиду

У міру видалення від труби у напрямі поширення промислових викидів можна умовно виділити три зони забруднення атмосфери :

1) зона перекиду факела викиду, яка характеризується відносно невисоким вмістом шкідливих речовин в приземному шарі;

2) зона задимлення із максимальним вмістом шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери;

3) зона поступового зниження рівня забруднення.

Зона задимлення найбільш небезпечна для населення і має бути виключена із селітебної забудови. Розміри цієї зони залежно від метеорологічних умов знаходяться в межах 10..40 висот труби.

Залежно від розташування та організації викидів джерела забруднення повітряного простору підрозділяють на затінені і незатінені, лінійні і точкові. Точкові джерела використовують тоді, коли забруднення, що видаляються, зосереджені в одному місці (викидні труби, шахти, дахові вентилятори тощо). Шкідливі речовини, що виділяються з них, при розсіюванні не накладаються одне на одне на відстані двох висот будівлі Нб (із завітреного боку). Лінійні джерела мають значну протяжність у напрямі, перпендикулярному до вітру (аераційні ліхтарі, відкриті вікна, близько розташовані витяжні шахти дахові вентилятори). Незатінені, або високі джерела вільно розташовані у недеформованому потоці вітру (високі труби, а також точкові джерела, що видаляють забруднення на висоту, що перевищує 2,5 Нб). Затінені, або низькі джерела розташовані в зоні підпору або аеродинамічної тіні, що утворюється на будівлі або за нею (в результаті обдування її вітром) на висоті h < 2,5 Нб. В залежності від висоти (Н) джерела викиду забруднюючих речовин поділяють на чотири види: високі джерела (Н =50 м); середні (Н = 10…50 м); низькі (Н = 2…10 м); наземні (Н =2 м).

Рельєф місцевості відіграє велику роль при розсіюванні шкідливих викидів. Навіть при наявності на місцевості порівняно невисоких підвищень вони суттєво змінюють мікроклімат та характер розсіювання забруднюючих речовин. На пересічній місцевості розповсюдження шкідливих домішок носить нерівномірний характер і в понижених місцях утворюються зони, які погано провітрюються, в них значно вища концентрація шкідливих речовин.

Метеорологічні умови мають суттєвий вплив на переміщення і розсіювання природних мас в атмосфері. Найбільший вплив здійснюють режим вітру і температури (температурна стратифікація), сонячна радіація.

Напрямок та сила вітрових потоків може по різному впливати на процес розсіювання домішок в залежності від типу джерела і характеристики викидів. Якщо вихідні гази перегріті відносно навколишнього повітря, то вони наділенні початковою висотою підйому. В зв’язку з цим поблизу джерела створюється поле вертикальних швидкостей, які сприяють підніманню факелу і переносу домішок вверх. Це підняття обумовлює зменшення концентрації домішок при землі. Концентрація зменшується і при дуже сильних вітрах, однак це відбувається за рахунок швидкого переносу домішок у горизонтальному напрямку. У результаті найбільші концентрації домішок у приземному шарі формуються при деякій швидкості, що називають «небезпечною».

Якщо температура навколишнього повітря знижується з висотою, нагріті струмені повітря піднімаються нагору (конвекція), а холодні опускаються. Такі умови називаються конвективними.

Якщо вертикальний градієнт температури буде негативним (температура зростає з висотою), то потік, що піднімається вертикально стає холоднішим від навколишніх мас і його рух згасає. Такі умови називаються інверсійними. В інверсійних умовах ослаблюється турбулентний потік, який призводить до погіршення розсіювання промислових викидів і накопичення шкідливих речовин в приземному шарі.

Сонячна радіація обумовлює фотохімічні реакції в атмосфері з утворенням різних вторинних продуктів, що володіють часто більш токсичними властивостями, ніж речовини, що надходять від джерел викидів.

Розрахунок забруднення атмосфери викидами одиночного джерела

Максимальне значення приземної концентрації шкідливої речовини с (мг/м) при викиді газоповітряної суміші (ГПС) з одиночного точкового джерела з круглим перерізом жерла досягається за несприятливих метеорологічних умов на відстані (м) від джерела і визначається за формулою:

, (1.2.1)

де А – коефіцієнт, який залежить від температурної стратифікації атмосфери (для України приймається таким, що дорівнює 200);

М (г/с) – маса шкідливої речовини, яка викидається в атмосферу за одиницю часу;

F – безрозмірний коефіцієнт, який враховує швидкість осідання шкідливих речовин в атмосферному повітрі;

m i n - коефіцієнти, які враховують умови виходу газоповітряної суміші з жерла джерела викиду;

Н (м) – висота джерела викиду над рівнем землі (для наземних джерел при розрахунках приймається Н = 2 м);

- безрозмірний коефіцієнт, який враховує вплив рельєфу місцевості, у разі рівної чи слабо пересіченої місцевості з перепадом висот не перевищуючих 50 м на 1 км, =1;

Т (С) - різниця між температурою яка викидається газоповітряної суміші і температурою навколишнього атмосферного повітря ;

V/с) - витрата газоповітряної суміші, яка визначається за формулою:

, (1.2.2)

де D (м) – діаметр жерла джерела викиду;

(м/с) – середня швидкість виходу газоповітряної суміші з жерла джерела викиду.

Значення коефіцієнта А, що відповідає несприятливим метеорологічним умовам, при яких концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі максимальна, приймається рівною 200.

Значення коефіцієнтів m і n визначаються в залежності від параметрів f, , i f :

, (1.2.3)

, (1.2.4)

, (1.2.5)

. (1.2.6)

Коефіцієнт m визначається в залежності від f за формулами:

при f < 100, (1.2.7а)

при f 100. (1.2.7б)

Коефіцієнт n при f < 100 визначається в залежності від за формулами:

n = 1 при 2, (1.2.8а)

n = 0,532- 2,31 +3,31 при 0,5<2, (1.2.8б)

n = 4,4 при <0,5. (1.2.8в)


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Після ознайомлення з теоретичними відомостями Ви повинні дати відповіді на питання, а у разі потреби повторити матеріал, повернувшись до теоретичних відомостей.


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування

На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті монітора комп‘ютера. Якщо Ви не надали відповіді у відведений термін, відповідь не зараховується.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииГранично допустима концентрація - це

1. така кількість шкідливої речовини в одиниці об’єму окремих компонентів біосфери, періодичний чи постійний, цілодобовий вплив якої на організм людини, тварин і рослин не викликає відхилень у нормальному їх функціонуванні протягом усього життя нинішнього та майбутніх поколінь

2. така кількість шкідливої речовини, яка встановлюється для відвернення рефлекторних реакцій у людини через подразнення органів дихання за короткочасного впливу (до 20 хв.) атмосферних забруднень

3. така кількість шкідливої речовини, яка при щоденному 8-годинному перебуванні на робочому місці протягом усього робочого стану не може спричинити захворювань чи відхилень у стані здоров’я людей для нинішнього та наступного поколінь


119, 10, 11, 12
2225
3325
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗона перекиду факела викиду характеризується:

1невисоким вмістом шкідливих речовин в приземному шарі9, 10, 11, 12
2мінімальним вмістом шкідливих в приземному шарі25
3максимальним вмістом шкідливих в приземному шарі25
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі метеорологічні умови мають суттєвий вплив на переміщення і розсіювання природних мас в атмосфері:

1режим вітру та температура9, 10, 11, 12
2вологість та сонячна радіація25
3тиск та опади25
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНазвіть умови, за яких температура навколишнього повітря знижується з висотою, при цьому нагріті струмені повітря піднімаються нагору, а холодні опускаються:

1конвективні9, 10, 11, 12
2інверсійні25
3конверсійні25
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииОдиниці вимірювання максимально разової концентрації:

1мг/л25
2мг/с25
3мг/м313, 14, 15, 16
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДжерела викидів, через які забруднюючі речовини надходять у певному зосередженому місці - це

1точкові13, 14, 15, 16
2лінійні25
3незатінені25
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі значення концентрацій є характерними для пересічної місцевості, в понижених місцях, тобто зонах, які погано провітрюються:

1максимальні13, 14, 15, 16
2мінімальні25
3на рівні ГДК25
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииКонцентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі визначаються у приземному шарі на висоті:

1до двох метрів13, 14, 15, 16
2до одного метра25
3до трьох метрів25
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПротягом якого періоду максимальна разова концентрація не повинна викликати небажаних реакцій організму:

1доби25
2до 20 хв17, 18, 19, 20
3до 8 год25
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯка із зон розподілу концентрацій шкідливих речовин в атмосфері під факелом організованого високого джерела викиду характеризується максимальним вмістом шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери:

1зона перекиду факела викиду25
2зона поступового зниження рівня забруднення25
3зона задимлення17, 18, 19, 20
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНазвіть умови, за яких температура зростає з висотою, а потік, що піднімається вертикально стає холоднішим від навколишніх мас і його рух згасає:

1інверсійні17, 18, 19, 20
2конвективні25
3конверсійні25
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть висоту, яка характерна для низьких джерел викидів забруднюючих речовин:

1від 10 м до 20 м25
2від 2 м до 10 м17, 18, 19, 20
3від 10 м до 50 м25
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть, як залежить максимальна концентрація домішок у приземному шарі атмосфери від продуктивності джерела та його висоти:

1прямо пропорційна продуктивності джерела і його висоті над землею25
2обернено пропорційна продуктивності джерела і прямо пропорційна квадрату його висоти25
3прямо пропорційна продуктивності джерела і обернено пропорційна квадрату його висоти над землею21, 22, 23, 24
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть розміри зони задимлення:

1в межах від 10..40 Н21, 22, 23, 24
2в межах від 10..20 Н25
3в межах від 2..20 Н25
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть до якого типу джерел викидів відносять аераційні ліхтарі та відкриті вікна:

1точкові25
2лінійні21, 22, 23, 24
3незатінені25
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть умови, за яких послаблюється турбулентний потік, що призводить до погіршення розсіювання промислових викидів і накопичення шкідливих речовин у приземному шарі:

1інверсійні21, 22, 23, 24
2конверсійні25
3конвективні25
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть чинник, який обумовлює фотохімічні реакції в атмосфері з утворенням різних вторинних продуктів, що володіють часто більш токсичними властивостями, ніж речовини, що надходять від джерел викидів:

1вітер25
2сонячна радіація26
3рельєф25
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДо якого виду відносять джерела із висотою від 10 м до 50 м:

1високі25
2низькі25
3середні26
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПри яких значеннях вітру у промислових викидах з низьких джерел спостерігається найбільше забруднення

1в межах 3...6 м/с25
2в межах 0...1 м/с26
3в межах 0...3 м/с25
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПри яких значеннях вітру спостерігаються максимальні концентрації забруднення з високих джерел викидів:

при швидкостях вітру в межах 3…6 м/с залежно від швидкості виходу газоповітряної суміші з отвору джерела.


1в межах 3...6 м/с26
2в межах 6...8 м/с25
3в межах 0...3 м/с25
 
 • 25
Текст к ситуацииПомилка тесту

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Спробуйте знову після повторення теоретичних відомостей.

1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 26
Текст к ситуацииЗавершення тестування

Вітаємо! Ви дали правильні відповіді на теоретичні питання і переходите до безпосереднього виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииТема: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування

Мета: знайомство із методами розрахунку забруднення атмосфери викидами одного джерела


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Текст к ситуацииМатеріали, обладнання, устаткування:

1 персональний комп’ютер;

2 мікрокалькулятор;


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Текст к ситуацииВиконання лабораторної роботи проводиться з використанням комп’ютерної техніки. Для виконання роботи використовуємо пакет Microsoft Excel (2007, 2010).

Виконання лабораторної роботи з використанням

MicrosoftExcel (2007, 2010)

При виконанні лабораторної роботи слід використовувати можливості програмування програм С++, Visual Basic, MathCAD, Microsoft Excel. Для виконання лабораторної роботи використовумо можливості пакету Microsoft Excel (2007, 2010). Для проведення одиничних обчислень доцільніше використовувати інженерний калькулятор. Усі розрахунки повинні проводитися з округленням до трьох значущих цифр.


1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Текст к ситуацииРозрахунок проводимо використовуючи можливості програмування пакету Microsoft Excel (2007, 2010).

Вкажіть значення коефіцієнту рельєфу місцевості, коли перепад висот складає менше 50 м на 1 км?


1131
2253
3353
 
 • 31
Текст к ситуацииВкажіть значення коефіцієнта температурної стратифікації атмосфери для України?

110053
220032
330053
412053
 
 • 32
Текст к ситуацииВкажіть значення коефіцієнта осідання забруднюючої речовини для газів?

1133
2254
3354
41,554
 
 • 33
Текст к ситуацииЗа яких умов розраховане значення максимальної приземної концентрації шкідливої речовини буде меншим?

1За літніх умов55
2За зимових умов34
3Не залежить від умов55
 
 • 34
Иллюстрация к шагу0258-01-034.mp4
Текст к ситуацииЗ метою оптимізації розрахунків слід зробити наступні блоки. Значення будуть вводитися і обчислюватися в колонці В.

Вкажіть одиниці вимірювання значення гранично допустимої концентрації забруднюючої речовини?

Вхідні дані:

Висота джерела викиду над поверхнею землі (висота труби), H (м)

Діаметр джерела викиду, м, D

Швидкість виходу газоповітряної суміші, м/с, w0

Температура газоповітряної суміші, оСТГПС

Потужність викиду забруднюючої речовини, М (г/с)

Безрозмірний коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості, η

Температура повітря найбільш жаркого місяця року, оС, ТП

Коефіцієнт, залежний від температурної стратифікації атмосфери, А

Коефіцієнт, який враховує швидкість осідання
забруднюючої речовини в атмосферному повітрі, F

Значення гранично допустимої концентрації речовини, ГДК, мг/м3

Блок розрахунку

Визначаємо витрату газоповітряної суміші, V1, м3V1=

Визначаємо різницю температур, оС, DT=ТГПСП, DT=

Визначаємо параметри f, νm, ν’m, fe відповідно:

f=

νm=

ν’m=

fe=

Визначення коефіцієнта m m=

Визначення коефіцієнта n n=

Визначення максимального значення
приземної концентрації забруднюючої речовини См, мг/м3 См=

Потім послідовно слід вводити формули:

В комірці В14 ввести

В комірці В15 ввести

В комірці В18 ввести

В комірці В19 ввести

В комірці В20 ввести

В комірці В21 ввести

В комірці В22 ввести

В комірці В23 ввести

В комірці В24 ввести

Якщо провести всі вищенаведені процедури вірно, отримаємо файл з наступним вмістом:


1мг/м335
2кг/м356
3т/м356
 
 • 35
Текст к ситуацииПри якій умові вміст речовини в атмосферному повітрі є допустимим?

1Сm>157
2Cm>ГДК57
3Cm≤ГДК36
 
 • 36
Текст к ситуацииЯке із значень ГДК (максимально-разова чи середньодобова) має більше значення (за величиною)?

1Максимально-разова37
2Середньодобова57
3Вони рівні між собою57
 
 • 37
Иллюстрация к шагу0258-01-037.mp4
Текст к ситуации

Вкажіть значення V1= після обрахунку.


10,23638
20,32657
30,62357
 
 • 38
Иллюстрация к шагу0258-01-038.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо різницю температур, оС, DT=ТГПСП,           DT=

1558
2339
3158
 
 • 39
Иллюстрация к шагу0258-01-039.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо параметр f:

Вкажіть вірне значення коефіцієнта f


16,24340
26,42359
36,32459
 
 • 40
Иллюстрация к шагу0258-01-040.mp4
Текст к ситуации

Визначаємо параметр vm:

Вкажіть вірне значення коефіцієнта vm


10,31541
20,51360
30,53160
 
 • 41
Текст к ситуации

Визначаємо параметр v`m:

Вкажіть вірне значення коефіцієнта v`m


10,16261
20,12642
30,61261
40,21661
 
 • 42
Текст к ситуации

Визначаємо параметр fe:

Вкажіть вірне значення коефіцієнта fe


11,59343
21,39562
31,53962
41,95362
 
 • 43
Текст к ситуации

Визначаємо параметр m:

Вкажіть вірне значення коефіцієнта m


10,38863
20,83844
30,88363
40,38363
 
 • 44
Текст к ситуации

Визначаємо параметр n:

Вкажіть вірне значення коефіцієнта n


11,37864
21,38745
31,78364
41,87364
 
 • 45
Текст к ситуации

Визначення максимального значення приземної концентрації забруднюючої речовини при несприятливих метеорологічних умовах См, (мг/м3)

См=


122,06146
222,61064
322,01664
419,38564
 
 • 46
Иллюстрация к шагу0258-01-046.mp4
Текст к ситуации

Визначення приземної концентрації забруднюючої речовини

Максимальне значення приземної концентрації забруднюючої речовини (ЗР) См, (мг/м3) при викиді газоповітряної суміші (ГПС) з одного точкового джерела з круглим перерізом жерла досягається при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) на відстані Хм, (м) від джерела викиду і визначається за формулою:

, (6)

де А – коефіцієнт, залежний від температурної стратифікації атмосфери, для України приймається рівним 200;

М (г/с) – потужність викиду забруднюючої речовини (ЗР);

F – коефіцієнт, який враховує швидкість осідання ЗР в атмосферному повітрі, для газоподібних ЗР та аерозолів = 1

m та n – коефіцієнти що враховують умови виходу газоповітряної суміші (ГПС) з жерла джерела викиду (ДВ);

H (м) – висота ДВ над поверхнею землі (висота труби);

h– безрозмірний коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості, в випадку рівної або слабопересіченої місцевості з перепадом висот, що не перевищують 50 м на 1 км приймається h= 1;

DТ (°С) – різниця між температурою ГПС (Тг) та температурою навколишнього середовища (Тнс);

Vг 3/с) – витрата ГПС.

Значення коефіцієнтів m і п визначаються в залежності від параметрів f, nm, nm,fe:

(6.1)

(6.2)

(6.3)

(6.4)

Коефіцієнт m визначається в залежності від f за формулами:

при f< 100 (6.5.)

при f³ 100 (6.6)

Для значення m розраховується при f=fe . Коефіцієнт п при f<100 визначається в залежності від за формулами:

п =1 при vm ³2 (6.7)

при 0,5£vm<2 (6.8)

при vm<0,5 (6.9) Вкажіть значення приземної концентрації забруднюючої речовини (мг/м3), якщо висоту джерела викиду збільшити в два рази?


15,72047
22,75064
311,03064
422,06164
 
 • 47
Иллюстрация к шагу0258-01-047.mp4
Текст к ситуацииВкажіть як зміниться значення приземної концентрації забруднюючої речовини (мг/м3), якщо діаметр труби збільшити в два рази?

122,06165
211,03065
315,47265
414,50148
57,02165
 
 • 48
Иллюстрация к шагу0258-01-048.mp4
Текст к ситуацииВкажіть як зміниться значення приземної концентрації забруднюючої речовини (мг/м3), якщо швидкість виходу газоповітряної суміші збільшити в два рази?

122,06165
211,03065
314,45549
415,47265
57,02165
 
 • 49
Иллюстрация к шагу0258-01-049.mp4
Текст к ситуацииВкажіть значення приземної концентрації забруднюючої речовини (мг/м3), якщо температуру газоповітряної суміші збільшити в два рази?

117,47653
217,67453
316,76450
416,46753
516,74653
 
 • 50
Иллюстрация к шагу0258-01-050.mp4
Текст к ситуацииОтримане значення приземної концентрації (при початкових умовах) порівняйте із значенням ГДКсд= 0,003 мг/м3. Зробіть висновок щодо шкідливості даної концентрації оксиду вуглецю для атмосферного повітря. Вкажіть у скільки разів більшою (меншою) є приземна концентрація від значення ГДК.

1Є меншою у 22,061 рази66
2Є більшою у 22,061 рази66
3Є меншою у 7353,557 рази66
4Є більшою у 7353,557 рази51
5Є більшою у 0,003 рази66
 
 • 51
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!

1Продовжити виконання лабораторної роботи52
 
 • 52
Текст к ситуацииОформіть протокол та надішліть його викладачу у вигляді документа Microsoft Word 97-2003.

 
 • 53
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 54
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 55
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 56
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи34
 
 • 57
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 58
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 59
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 60
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 61
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи41
 
 • 62
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи42
 
 • 63
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи63
 
 • 64
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи44
 
 • 65
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи46
 
 • 66
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи50